kalo – značenje


kalo (italijanski calo):
1) u trgovini: gubitak, manjak u masi neke robe tokom prevoza, usled sušenja, isparenja i sl.;
2) u trgovini: naknada za takav gubitak.