kalo – značenje

 

kalo (italijanski calo, prema calare – opadati, spuštati):

1) u trgovini: gubitak, manjak u masi neke robe tokom prevoza, usled sušenja, isparenja i sl.;

2) u trgovini: naknada za takav gubitak.

 

kalirati:

1) u trgovini: (iz)gubiti od mase tokom prevoza zbog sušenja, isparenja (o kakvoj robi);

2) figurativno: izgubiti snagu, sposobnost; doživeti neuspeh, posustati na putu do nekog cilja.