kalo – značenje

 

kalo (italijanski calo, prema calare – opadati, spuštati):
1) u trgovini: gubitak, manjak u masi neke robe tokom prevoza, usled sušenja, isparenja i sl.;
2) u trgovini: naknada za takav gubitak.

 

kalirati:
1) u trgovini: (iz)gubiti od mase tokom prevoza zbog sušenja, isparenja (o kakvoj robi);
2) figurativno: (iz)gubiti snagu, sposobnost; doživeti, doživljavati neuspeh, posusta(ja)ti na putu do nekog cilja.