kalorija – značenje


kalorija (francuski calorie) – u fizici: jedinica za merenje količine toplote, odnosno energije koja se unosi hranom; definiše se kao količina toplote koja je potrebna da se jednom gramu vode povisi temperatura za 1 °C.