kardiologija – značenje


kardiologija (grčki kardía ’srce’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja proučava rad srca i srčane bolesti.