nahija – značenje


nahija (turski nahiye) – istorijski: manja upravna jedinica u Osmanskom carstvu; okrug, srez.