nefrologija – značenje


nefrologija (grčki nephrós ’bubreg’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti bubrega.