optativan – značenje


optativan, -vna, -vno (latinski optativus) – u lingvistici: koji sadrži ili izražava neku želju, željni.