participacija – značenje


participacija (latinski participatio):
1) učešće, udeo, sudelovanje; učešće građana u procesima odlučivanja i upravljanja na svim područjima društvenog života;
2) u zdravstvu: deo troškova lečenja ili cene lekova koji pada na teret osiguranika.