pasarela – značenje


pasarela (francuski passerelle) – pešački mostić, prelaz za pešake preko prometnih ulica ili železničkih pruga.