sfragistika – značenje


sfragistika (nemački Sphragistik) – pomoćna istorijska nauka koja proučava pečate, naročito na starim poveljama.