sfragistika – značenje

 

sfragistika (nemački Sphragistik, prema grčkom sphragís – pečat) – pomoćna istorijska nauka koja proučava pečate, naročito na starim poveljama.

 

sfragističar – onaj koji se bavi proučavanjem pečata.