terminalan – značenje


terminalan, -lna, -lno (latinski terminalis):
1) granični, krajnji;
2) koji se odnosi na zaključak, zaključni, konačan;
3) u medicini: koji se završava smrću, letalan.