terminizam – značenje


terminizam (latinski terminus, -izam):
1) religiozno-filozofsko učenje po kojem je Bog svakom čoveku ostavio rok (termin) da okaje svoje grehe, posle čega ne treba da se nada milosti;
2) u filozofiji: obnovljeni nominalizam Vilijama Okama (1287–1347), prema kojem su opšti pojmovi samo prirodni znaci (reči) za skupove srodnih predmeta.