tonika – značenje


tonika (italijanski tonica):
1) u muzici: prvi, osnovni ton durske ili molske skale, koji joj daje i ime; osnovni akord skale (obično durski ili molski akord nad prvim tonom skale);
2) u lingvistici: slog na kojem je glavni akcenat.