transcendentalan – značenje

 

transcendentalan (srednjovekovni latinski transcendentalis):

1) u filozofiji: koji prevazilazi svako iskustvo, apstraktan, metafizički;

2) koji je izvan materijalnog sveta i nezavisan od njega; natprirodan;

3) u Kantovoj filozofiji, koji nije zasnovan na opažajima čula nego na inherentnim svojstvima ljudskog uma.