transcendentalan – značenje


transcendentalan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski transcendentalis):
1) u filozofiji: koji prevazilazi svako iskustvo, apstraktan, metafizički;
2) koji je izvan materijalnog sveta i nezavisan od njega; natprirodan;
3) u Kantovoj filozofiji, koji nije zasnovan na opažajima čula nego na inherentnim svojstvima ljudskog uma.