veb – značenje

 

veb (engleski web od World Wide Web):

1) u računarstvu: ogranak interneta koji čini skup međusobno povezanih dokumenata u sistemu hiperteksta i kojem se pristupa preko početne stranice;

2) u računarstvu: svetska kompjuterska mreža koja putem telefona i satelita povezuje manje kompjuterske mreže.