zarar – značenje


zarar (turski zarar od arapskog darar) – pokrajinski: šteta, gubitak, kvar.