JMBG


Jedinstveni matični broj građana (JMBG) jeste identifikacioni broj uveden 31. decembra 1976, a dodeljivan je svim novorođenim građanima tadašnje SFRJ. Svi ranije rođeni građani takođe su dobili taj broj, koji je ostao u upotrebi u svim novonastalim državama nakon raspada SFRJ.

Sastoji se od trinaest cifara, u formi „ddmmgggrrbbbk”, gde je:
• dd – dan rođenja
• mm – mesec rođenja
• ggg – poslednje tri cifre godine rođenja
• rr – politički region rođenja (za građane rođene pre 1977. godine politički region trenutnog mesta prebivališta; za Srbiju od 70 do 79)
• bbb – jedinstveni broj (000–499 muškarci, 500–999 žene)
• k – kontrolni broj

Ako je JMBG zapisan u formatu „abcdefghijlmk”, tada se kontrolni broj računa na sledeći način:

k = 11 – {[ 7 · (a + g) + 6 · (b + h) + 5 · (c + i) + 4 · (d + j) + 3 · (e + l) + 2 · (f + m)] mod 11}

To jest, treba sabrati 1. i 7, 2. i 8, 3. i 9, 4. i 10, 5. i 11, 6. i 12. cifru matičnog broja i dobijenih šest zbirova pomnožiti sa 7, 6, 5, 4, 3 i 2 respektivno, a zatim sabrati dobijene proizvode. Dobijeni broj podeliti sa 11, a zatim ostatak tog deljenja oduzeti od 11.


Napomena:

  1. Izraz mod označava ostatak deljenja nekim brojem, npr.: 17 mod 3 = 2, što znači 17 : 3 = 5 i ostatak 2, odnosno 3 · 5 + 2 = 17. Za izračunavanje kontrolnog broja upotrebljava se mod 11.
  2. Ako kontrolni broj ima neku vrednost od 1 do 9, on ostaje isti, a ako ima vrednost 10 ili 11, tada on postaje nula (0).


Primer
Kontrolni broj jedinstvenog matičnog broja građana za žensku osobu rođenu 05. 12. 1981. u Beogradu izračunava se na sledeći način:
• dd – 05
• mm – 12
• ggg – 981
• rr – 71
• bbb – 777 (u ovom slučaju pretpostavljeni broj)
• k – nepoznato

JMBG – 051298171777k, pa je k:

k = 11 – {[ 7 · (0 + 1) + 6 · (5 + 7) + 5 · (1 + 1) + 4 · (2 + 7) + 3 · (9 + 7) + 2 · (8 + 7)] mod 11}
k = 11 – {[ 7 + 72 + 10 + 36 + 48 + 30] mod 11}
k = 11 – {203 mod 11}
k = 11 – 5
k = 6

Sada JMBG glasi: 0512981717776.