Pijan kao majka – zašto se kaže


Ljudi koji često i rado zagledaju čašici u dno, koji vole „dobru kapljicu” imaju svoje tumačenje izraza pijan kao majka. Oni tvrde da su svi ljubitelji alkohola duševni i dobri ljudi, pa pošto se kaže dobar kao majka, izraz pijan kao majka znači to isto. Prvo je, dakle, bilo: pijan – dobar kao majka, a onda samo – pijan kao majka.

Kad bi to stvarno bilo tako, na svetu ne bi bilo nevolja. Svi bi ljudi pomoću alkohola mogli postati dobri, a sa dovoljnim količinama viskija, konjaka, votke i drugih alkoholnih pića mogla bi se sprečiti krvoprolića i pomiriti zaraćene vojske. Stvarnost je ipak drugačija: poznato je da se u pijanstvu čine mnoga zla, a ono je i samo za sebe veliko društveno zlo.

Osvedočeni ljubitelji alkohola, koji pristrasnim tumačenjima pretvaraju svoju veliku manu u vrlinu, nisu jedini koji izraz pijan kao majka povezuju sa alkoholom. Ima i sasvim trezvenih, veoma ozbiljnih i kompetentnih ljudi koji to čine. Akademik Berislav Berić daje ovakvo objašnjenje:

„U vreme kada su se žene porađale po kućama, bez stručne pomoći, u slučajevima kada je dolazilo do zastoja porođaja, ili ako je porođaj bio veoma bolan, babice su davale porodiljama da piju alkohol, i to po mogućnosti što jaču rakiju, da bi one na taj način bile obezboljene. To narodno iskustvo ima svoju osnovu i u medicini. Utvrđeno je, naime, da određene (ne prevelike) količine alkohola u toku porođaja dovode do popuštanja grčeva materice i opuštanja mišića. Na taj se način zaista olakšava porođaj. Čak i radi predupređivanja pobačaja svojevremeno su davane ženama manje količine konjaka ili vinjaka da bi se sprečilo grčenje materice, što je jedan od znakova pretećeg pobačaja. Tako se postupalo i u našim zdravstvenim ustanovama, a na Zapadu, naročito u Skandinaviji, to je bila redovna praksa. Sve to, dakle, ima svoje opravdanje i, da kažemo, logično objašnjenje. Na taj način je, onda, nastao i izraz pijan kao majka, jer su žene u porodu stvarno napijane, one su bile pijane.”

Nasuprot tom tumačenju, lingvisti imaju drugačije objašnjenje. Dr Dragana Mršević-Radović, jedan od najboljih poznavalaca frazeologije u srpskom jeziku, oslanjajući se na istraživanja profesora Nikite Tolstoja, poznatog ruskog lingviste, kaže:

„Poznato slovensko poređenje pijan kao majka povezuje se sa nešto širim izrazom pijan kao majka zemlja. Interesantno je šta je prof. Tolstoj našao kao osnovicu za nastanak ovog poređenja. Kod primitivnih naroda postoji verovanje da je majka zemlja sveopšta majka – majka roditeljka, praroditeljka celog živog sveta. Da bi mogla da ispuni tu svoju primarnu funkciju, funkciju reprodukcije, majka zemlja mora da bude obilato natopljena vlagom, kišom. Kiša dolazi s neba kao nebeski, božanski dar. Svakog prolećnog ciklusa, obilno natopljena prolećnim vodama, zemlja postaje natopljena, napojena ili – ’pijana’ majka zemlja.
Otuda pridev pijan u našem poređenju pijan kao majka zemlja ima, u stvari, značenje: ’natopljen’, ’napit’. Da je zaista reč o ovom značenju prideva pijan, pokazuje njegova upotreba u još jednom, takođe poznatom frazeološkom izrazu. Sit i pijan kaže se za čoveka koji je zadovoljen, zadovoljan, koji nije ni gladan ni žedan. To znači – kada je dovoljno nahranjen i napojen. Pijan, dakle, nije ništa drugo nego ’napit’, ’napojen’.
Glagol piti uz imenice koje znače nekakvu propustljivu materiju znači ’upijati’. Kažemo da zemlja ili pesak piju vodu, piju vlagu, pa su onda napojeni, natopljeni, napiti. Kada je značenje pijan – ’natopljen’, ’napojen’ postalo sekundarno, pomalo zatamnjeno, izbledelo, zamenilo ga je drugo, opštije značenje – ’pijan’, ’opijen’.
Kako sada objasniti opijen kao majka zemlja!
Normalno. Govornik je potražio neke njemu bliže asocijacije iz sveta koji ga je okruživao i rodila se nova slika: ne više pijan (’natopljen’) kao majka zemlja, nego pijan kao majka, tj. žena koja rađa.”

To objašnjenje je uverljivo, utoliko više što postoji i izraz pijan kao zemlja. Ali ni ono prvo, medicinsko, bar što se tiče podataka o opijanju porodilja, nije bez osnova. Ako na taj način i nije nastao sam izraz pijan kao majka, u svesti i govoru naroda mogao se učvrstiti.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010