C-dur ili c-dur


Piše se C-dur.

Prema ustaljenom običaju u muzici, nazivi durskih tonaliteta pišu se velikim, a molskih malim slovom (prvo slovo bi po pravilu trebalo pisati latinicom): D-dur, E-dur, c-mol, d-mol i sl.