dali ili da li


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dali, radni pridev od glagola dati, piše se sastavljeno: dali su sve od sebe.
Odvojeno se piše spoj veznika da i upitne rečce li, kao uvod u pitanje: da li je to istina?