igrački ili igračci

 

Piše se igrački.

U dativu i lokativu od imenice igračka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.