latinički ili latinični


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati pridev latinički.

Prednost treba dati obliku latinički, budući da se odnosni pridevi u srpskom jeziku prvenstveno grade pomoću sufiksa -ski, dok oblik na -ni ne donosi nikakvu značenjsku razliku.