prenesen ili prenet


Pravilno je oboje.

Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika – prenesen i prenet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), iznesen i iznet (od izneti), nanesen i nanet (od naneti), odnesen i odnet (od odneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd.
Nepravilno je prenešen (donešen, iznešen itd.).