priznajući ili priznavajući


Piše se priznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola priznavati glasi priznajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (priznaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.