prodajući ili prodavajući


Piše se prodajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola prodavati glasi prodajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (prodaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.