spekulacija ili špekulacija


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Imenice spekulacija i špekulacija mogu imati isto značenje, ali je oblik sa s običniji u značenju „razmatranje, teoretisanje” ili „nagađanje”, a oblik sa š u značenju „trgovina koja računa na brzu i laku zaradu, često uz korišćenje nezakonitih sredstava”.
Isto važi i za glagole spekulisati, špekulisati.