akustika – značenje

 

akustika (grčki akoustikós):
1) u fizici: nauka o zvuku i sluhu;
2) razgovorno: svojstvo prostorije da dobro prenosi zvuk, akustičnost (slaba akustika, odlična akustika).

 

akustičan, -čna, -čno:
1) koji odgovara zakonima akustike, koji dobro prima i prenosi zvuk, zvučan; u kojem nema prigušivanja zvuka niti suvišnog odjeka (npr. akustična dvorana);
2) (akustični) koji se odnosi na zvuk, odnosno na primanje zvučnih nadražaja.