algebra – značenje

 

algebra (arapski al-ğäbr) – grana matematike koja istražuje odnose i svojstva brojeva, brojnih izraza i jednačina, upotrebljavajući slovne simbole umesto cifara.

 

algebarski, -a, -o – koji se odnosi na algebru (npr. algebarski izraz, algebarska jednačina).