aliluja – značenje


aliluja = aleluja uzvik (grčki hallēluiah):
1) u religiji: „hvalite boga”, pripev radosti u hrišćanskim molitvama i himnama;
2) (u imeničkoj službi) u religiji: pesma u slavu boga, himna bogu;
3) (u imeničkoj službi) figurativno: radost, veselje.