anatomija – značenje

 

anatomija (novolatinski anatomia od grčkog anatomē):
1) nauka koja izučava sklop tela i sastav organa ljudi i životinja;
2) figurativno: detaljna analiza, detaljno ispitivanje, raščlanjivanje;
3) telesni sastav, građa tela.