aneksija – značenje

 

aneksija (latinski annexio) – pripajanje, prisajedinjenje ili jednostrano prisvajanje neke teritorije.

 

anektirati (latinski annectere) – izvršiti aneksiju, pripojiti; nasilno prisvojiti.