animizam – značenje


animizam (francuski animisme):
1) primitivno verovanje da sve u prirodi (životinje, biljke, nežive stvari) ima dušu; primitivna religija koja prirodnim silama pridaje duhovna svojstva;
2) idealističko shvatanje da je duša osnov svega materijalnog.