anticipacija – značenje

 

anticipacija (latinski anticipatio):
1) stvaranje suda o nečemu unapred, pretpostavka, očekivanje; predviđanje;
2) u finansijama: davanje ili primanje novca (ređe nečeg drugog) unapred, predujam, akontacija.

 

anticipirati:
1) stvoriti, stvarati sud, predstavu o nečemu unapred, pretpostaviti, pretpostavljati; sazna(va)ti, spozna(va)ti nezavisno od iskustva; predvideti, predviđati;
2) u finansijama: da(va)ti ili uzeti, uzimati jedan deo novca unapred, akontirati.