apanaža – značenje


apanaža (francuski apanage):
1) istorijski: novac ili imanje koje je vladar davao svojim mlađim sinovima i njihovim potomcima radi izdržavanja;
2) novac koji državna blagajna godišnje isplaćuje članovima vladarske porodice.