arheologija – značenje

 

arheologija (grčki archaîos ’star, drevan’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja proučava život ljudi u dalekoj prošlosti na osnovu sačuvanih ili iskopanih spomenika kulture.

 

arheolog – naučnik koji se bavi arheologijom.

 

arheološki, -a, -o – koji se odnosi na arheologiju i arheologe.