ateizam – značenje

 

ateizam (francuski athéisme) – doktrina, učenje koje odriče postojanje boga, neverovanje u boga, bezbožnost, bezverstvo.

 

ateist(a) – pristalica ateizma, onaj koji ne veruje u postojanje boga, bezbožnik.

 

ateistički, -a, -o – koji se odnosi na ateizam ili na ateiste, svojstven ateistima, bezbožnički.