balans – značenje

 

balans (francuski balance):
1) ravnoteža, sklad; održavanje ravnoteže, balansiranje;
2) u baletu, figura kad telo stoji na jednoj nozi;
3) u finansijama: poravnavanje dugova i potraživanja.

 

balansirati (francuski balancer):
1) održ(av)ati ravnotežu; dovesti, dovoditi u ravnotežu, uravnoteži(va)ti;
2) figurativno: biti neodlučan izbegavajući jasno opredeljivanje za jednu od strana.