balansirati – značenje


balansirati (francuski balancer):
1) održa(va)ti ravnotežu; dovesti, dovoditi u ravnotežu, uravnoteži(va)ti;
2) figurativno: biti neodlučan izbegavajući jasno opredeljivanje za jednu od strana.