bilateralan – značenje

 

bilateralan (latinski bis – dvaput i latus genitiv lateris – strana) – u politici: koji obavezuje obe ugovorne strane, dvostran, obostran.

 

bilateralizam:

1) u politici: težnja ka razvijanju bilateralnih odnosa;

2) u ekonomiji: razmena robe između dveju zemalja takva da se zarada stečena njenom prodajom može koristiti samo za uzajamna plaćanja.