ćatib – značenje

 

ćatib (turski kâtib od persijskog kātib):
1) pisar;
2) pisac;
3) mudrac, učenjak.

 

ćata (hipokoristik od ćatib):
1) pisar;
2) činovnik, kancelarijski službenik.