ćatib – značenje

 

ćatib (turski kâtib od persijskog kātib):

1) pisar;

2) pisac;

3) mudrac, učenjak.

 

ćata (hipokoristik od ćatib):

1) pisar;

2) činovnik, kancelarijski službenik.

 

ćatica (deminutiv od ćata) – pejorativno: pisarčić, piskaralo.