ček – značenje


ček (engleski cheque, check) – u bankarstvu: dokument kojim se izdaje nalog banci da isplati ili prenese određenu svotu novca s tekućeg računa vlasnika čeka; bankovni nalog, uputnica.