degradacija – značenje

 

degradacija (latinski degradatio):

1) postepeno smanjivanje ili gubljenje nekog pozitivnog svojstva; kvarenje, propadanje;

2) u službi, prelazak s višeg na niži položaj, skidanje s položaja (najčešće po kazni); lišenje čina u vojsci, vraćanje na niži čin.

 

degradirati (latinski degradere):

1) sniziti, snižavati stepen, rang ili ugled nečega; (u)činiti manje vrednim, bezvrednim, sroza(va)ti;

2) vratiti, vraćati na niži čin ili položaj u službi; oduzeti, oduzimati čin (oficiru).