deklamator – značenje


deklamator (latinski declamator):
1) onaj koji deklamuje, recitator; umetnik, veštak u interpretiranju stihova i dramskih tekstova;
2) figurativno: onaj koji u izobilju upotrebljava lepe ali besadržajne reči, frazer.