deklinabilan – značenje


deklinabilan, -lna, -lno (novolatinski declinabilis) – u lingvistici: koji se može deklinirati, menjati po padežima, promenljiv.