deklinatoran – značenje


deklinatoran, -rna, -rno (novlatinski declinatorius):
1) koji odstupa, skreće;
2) kojim se odbija, odbacuje.