dekuražirati – značenje


dekuražirati svrš. i nesvrš. (francuski décourager):
1) izaz(i)vati malodušnost kod nekoga, obeshrabri(va)ti, (u)plašiti; odvratiti, odvraćati od nečega;
2) dekuražirati se (iz)gubiti samopouzdanje, obeshrabri(va)ti se, (u)plašiti se.