derivacija – značenje


derivacija (latinski derivatio):
1) izvođenje, proizlaženje iz nečega, poticanje, proisticanje; poreklo;
2) u lingvistici: jedan od načina tvorbe reči, izvođenje reči dodavanjem sufiksa na tvorbenu osnovu;
3) odvođenje vode iz rečnog korita;
4) vojno: odstupanje projektila od predviđene putanje;
5) skretanje, zanošenje broda ili aviona usled vetra;
6) u matematici: dobijanje izvoda neke funkcije u odnosu na datu promenljivu, deo matematičke analize.