derivacija – značenje

 

derivacija (latinski derivatio, prema derivare – izvoditi, skrenuti):

1) izvođenje, proizlaženje iz nečega, poticanje, proisticanje; poreklo;

2) u lingvistici: jedan od načina tvorbe reči, izvođenje reči dodavanjem sufiksa na tvorbenu osnovu;

3) odvođenje vode iz rečnog korita;

4) vojno: odstupanje projektila od predviđene putanje;

5) skretanje, zanošenje broda ili aviona usled vetra;

6) u matematici: dobijanje izvoda neke funkcije u odnosu na datu promenljivu, deo matematičke analize.