despot – značenje

 

despot (grčki despōtés):
1) istorijski: titula nekih srpskih vladara posle Kosovske bitke;
2) vladar s neograničenom vlašću, apsolutista;
3) figurativno: onaj koji prisiljava druge da rade po njegovoj volji, tiranin.

 

despotizam = despotija – neograničena, samovoljna i bezobzirna vladavina, tiranija.