destilacija – značenje


destilacija (latinski destillatio) – u hemiji: izdvajanje isparljivih sastojaka neke mešavine time što se tečnost pretvara u paru a potom ponovo kondenzuje hlađenjem.