dijahronija – značenje

 

dijahronija (francuski diachronie):

1) zbivanje pojava u različito vreme, raznovremenost;

2) u lingvistici: istorijski razvoj jezika, prikazivanje razvitka nekog jezika u različitim periodima; hronološka uslovljenost razlika između dva jezička stadijuma.

 

dijahroničan = dijahronijski – koji se odnosi na dijahroniju; posmatran u različitim trenucima razvoja, istorijski gledan.