dijakritički – značenje


dijakritički, -a, -o (grčki diakritikós) – koji služi za razlikovanje, za raspoznavanje (dijakritički znak – u lingvistici: grafički znak koji se dodaje nekom slovu da bi označio njegovu posebnu glasovnu vrednost, odnosno da bi ga razlikovao od drugog sličnog slova (npr. kvačica ili crtica kod latiničkih slova č, ć, đ, š, ž)).